Bouw zelf  jouw eigen

SIMPELBAS

simpelbas2

Simpelbas is een idee van Ralf Ruysink, enthousiast bouwer van niet conventionele instrumenten om zelf op te kunnen pingelen. De wens om een (contra)bas eenvoudig te bouwen met goedkope materialen bracht hem op de naam …Simpelbas

Ralf Ruysink
Ralf Ruysink

Zoals de naam het zelf zegt,  Simpelbas, gewoon simpel om te maken. Wat handigheid volstaat. De materialen zijn eenvoudig en goedkoop en het is snel gemaakt, handig om mee te nemen, geen koffer vereist…enfin simpel dus. Het heeft niet de akoestische allures van een echte contrabas, maar op een simpele manier versterkt is het een behoorlijke bas.

Planning

22 September voorlichtingsdag in atelier STRinGstruments + inschrijvingen definitief maken
29 september geïnteresseerden informeren over wel/niet doorgaan workshops via mail. Bij wel doorgaan wordt ook de factuur meegezonden.
13 Oktober technische infodag en kennismaking deelnemers – ontwerpvaardigheden, materiaal- en gereedschapskennis, basiskennis natuurkundige principes klankvorming, basiskennis eenvoudige elektronica
Voorjaar 2019 start workshops (4 weekenden minimaal)

Tarieven en wat men daarvoor krijgt

Als u uw inschrijving definitief heeft gemaakt middels een voorschot van E 50,– (wordt teruggestort mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zich definitief aanmelden) volgt er op 13 Oktober een technische infodag, zie tijdschema voor globale inhoud. Koffie, thee en lunch zijn inclusief. U gaat daarna naar huis met de noodzakelijke basiskennis om in het voorjaar van 2019 te kunnen gaan bouwen!

De workshops zijn op minimaal 4 opeenvolgende weekenden, definitieve tijden en data volgen nog per mail. U betaalt naast het voorschot (die de kosten van de technische infodag dekt)  € 400,– voor 4 weekends. Reken er op dat u al snel meerdere weekenden zoet zult zijn… Thee, koffie en fris zijn inbegrepen. Verbruiksmaterialen zoals lijm, plakband, schroeven en spijkers etc. zijn ook inbegrepen. Ook inbegrepen is vanzelfsprekend de begeleiding door minimaal één van ons tweeën…

Materialen

Op (redelijke) voorraad zijn simpele stemschroeven (niet voor bassen), diverse soorten en kwaliteiten triplex en multiplex, goedkope snarensetjes, hout voor halzen etc. Er wordt met inkoopprijs + 10% opslag gerekend (noem het maar handelingskosten…), simpele elektronica (piezo-contactelementjes, afgeschermde draad, chassisdelen). Voor (hard)hout geldt de gangbare kuubprijs, voor plaatmateriaal de m2 prijs of stuksprijs (minimumafname 60 x 60 cm = 0,36 m2).

..……… bewaar onderstaand afbeelding als ……….

folder bouwen simpelbas

Build your own

SIMPELBASS

simpelbas2

Simpelbas is an idea by Ralf Ruysink, enthusiastic builder of non-conventional instruments to be able to ping himself. The desire to easily build a (contra) bass with cheap materials brought him to the name … Simpelbass

Ralf Ruysink
Ralf Ruysink

As the name says, Simpelbas, just simple to make. What skill is sufficient. The materials are simple and cheap and it is made quickly, convenient to carry, no suitcase required … so simple. It does not have the acoustic allures of a real double bass, but in a simple way amplified it is a decent bass.

Planning

22 September information day in workshop STRinGstruments + make registrations final
29 September to inform interested parties about whether or not to continue workshops via mail. In case of continuation, the invoice will also be sent.
13 October technical info day and introductory participants – design skills, materials and tool knowledge, basic knowledge of physical principles sound formation, basic knowledge of simple electronics
In the spring of 2019 workshops start (4 weekends minimum)

Price and services

If you have made your enrollment definitely by means of an advance of E 50, – (it will be refunded if there are unfortunately too few participants to sign up permanently) a technical information day will follow on 13 October, see timetable for global content. Coffee, tea and lunch are included. You will then go home with the necessary basic knowledge to start building in the spring of 2019!

The workshops are on at least 4 consecutive weekends, final times and dates are still sent by mail. In addition to the advance payment (covering the costs of the technical info day) you pay € 400, – for 4 weekends. You can be sure that you will be sweet for several weekends … Tea, coffee and soft drinks are included. Consumables such as glue, tape, screws and nails etc. are also included. Also included is of course the guidance by at least one of us …

Materials

On (reasonable) stock are simple tuning screws (not for basses), various types and qualities of plywood and plywood, cheap string sets, wood for necks etc. With purchase price + 10% storage is counted (call it handling costs …), simple electronics ( piezo contact elements, shielded wire, chassis parts). For (hard) wood the current cubic price applies, for panel material the m2 price or unit price (minimum purchase 60 x 60 cm = 0.36 m2)

……….download…………

folder bouwen simpelbas